Společnost Qitra s.r.o. klade důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Qitra s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Qitra s.r.o. (www.qitra.cz, www.madeinsyria.cz , eshop.madeinsyria.cz, qitra.madeinsyria.cz, aleppo.cz) , jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Qitra s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, obchodních partnerů, apod.).

 

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

1.1  V případě nákupu zboží v na eshop.madeinsyria.cz, qitra.madeinsyria.cz a aleppo.cz bude společnost Qitra s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, IP-adresa, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

 

1.2  Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Qitra s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

 

1.3  Společnost Qitra s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

 

1.4  Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Qitra s.r.o. provádět sama. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Qitra s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

 

2. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

2.1  V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na e-shopech eshop.madeinsyria.cz, qitra.madeinsyria.cz a aleppo.cz bude společnost Qitra s.r.o. zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které zákazník zašle po předchozí výzvě společnosti Qitra s.r.o. na její emailovou adresu qitra@email.cz.  Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost Qitra s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Qitra s.r.o.), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

 

2.2  Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost Qitra s.r.o. provádět sama.

 

3. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním dotazů a reklamací

3.1  Zákazníci a další osoby se mohou na společnost Qitra s.r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

 

3.2  Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků včetně reklamací adresovaných společnosti Qitra s.r.o. bude společnost Qitra s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Qitra s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu, požadavku či reklamace, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Qitra s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Qitra s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Qitra s.r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

 

3.3  V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Qitra s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Qitra s.r.o. reklamaci vyřídit.

 

3.4  Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Qitra s.r.o. sama. Bude-li to potřebné, je společnost Qitra s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost Qitra s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti Qitra s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy qitra@email.cz.

 

4. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů

4.1  V případě zájmu návštěvníka všech webových stránek společnosti Qitra s.r.o. o odebírání novinek (neboli newsletterů) a zasílání dalších reklamních sdělení, bude společnost Qitra s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje tohoto návštěvníka, které uvede při registraci.

 

4.2  Osobní údaje návštěvníka začne společnost Qitra s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro registraci a objednávku odebírání novinek a zasílání dalších reklamních sdělení své údaje. Po dokončení objednávky potvrdí kupující/návštěvník svůj souhlas zpracovat jeho osobní údaje odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li tento souhlas potvrzen touto cestou, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

 

4.3  Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Qitra s.r.o. sama.

 

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Qitra s.r.o. (viz níže) nebo e-mailem na adresu qitra@email.cz. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odebírání novinek“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Qitra s.r.o. možné.

 

5. Zpracování osobních údajů zákazníků v prodejnách, obchodních partnerů, apod.

5.1  Zákazníci a obchodní partneři se mohou v souvislosti s nákupem či výkonem jejich povolání obracet na společnost Qitra s.r.o. osobním kontaktem se zástupci Qitra s.r.o. v prodejně, telefonicky či prostřednictvím e-mailové adresy qitra@email.cz nebo jimi poskytnutými pracovními e-mailovými adresami. V takovém případě společnost Qitra s.r.o. zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz.

 

5.2  Osobní údaje poskytují zákazníci a obchodní partneři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost Qitra s.r.o. nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotazy je v systému společnosti Qitra s.r.o. uchovávána po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace) a následně je odstraněna či anonymizována.

 

5.3  Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost Qitra s.r.o. sama.

 

5.4  V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte společnost Qitra s.r.o. na e-mailové adrese qitra@email.cz.

 

6. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

6.1  Při zpracování osobních údajů společností Qitra s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Qitra s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

 

6.2  Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Qitra s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(I) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Qitra s.r.o. zpracovává;

(II) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

(III) právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

(IV) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

(V) právo na přenositelnost osobních údajů;

(VI) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletterů a dalších reklamních sdělení).

 

6.3  Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Qitra s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Qitra s.r.o. (např. pro ochranu před případnými soudními spory).

 

6.4  Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Qitra s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Qitra s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže.

 

6.5  Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Qitra s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. Kontaktní údaje správce osobních údajů

7.1  Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Qitra s.r.o.

IČO: 28365291

DIČ: CZ28365291

sídlo: Karlická 81/32, Praha 5 - Radotín, 153 00

Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 136375 C

Tel.: +420 257 912 746

E-mailová adresa: qitra@email.cz

 

7.2  Společnost Qitra s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018.